VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti společnosti Studio W s r. o., se sídlem: Praha 7, Jablonského 639/4, PSČ 17000, IČO: 60490306, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 27535.

1.1.Poskytovatel je provozovatelem internetového portálu https://www.studiow.cz (dále jen „Webový portál“), jako služeb informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

1.2.Poskytovatel poskytuje pro Uživatele semináře/webináře a/nebo konference/kongresy. Seminářem nebo webinářem se pro účely těchto VOP rozumí odborné studium, jehož podstatou je zajištění přednášky či série přednášek s diskusí a připomínkami posluchačů, které je soustředěno na danou oblast vzdělávání. Konferencí/kongresem se rozumí odborná akce zaměřená na zajištění přednášky či série přednášek s diskusí a připomínkami posluchačů, 
s ohledem na danou oblast vzdělávání (dále jen souhrnně jako „Vzdělávací akce“). Poskytovatel poskytuje Vzdělávací akce prezenční i online formou.

1.3.Vzdělávací akce jsou zaměřeny na kompletní daňovou a účetní problematiku, finanční a mzdové účetnictví, obchodní právo, personalistiku, marketing, obchodní dovednosti, osobní rozvoj a na další oblasti podnikové ekonomiky, manažerské vzdělávání atd. Nabídka Vzdělávacích akcí je přístupná na webových stránkách https://www.studiow.cz

1.4.Uživatelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzické nebo právnické osoby, které využívají nebo nakupují Vzdělávací akce poskytované Poskytovatelem na základě smluvního vztahu a těchto VOP (dále jen Uživatel). K využívání Vzdělávací akce je nutná registrace Uživatele, s výjimkou těch Vzdělávacích akcí, jejichž technická povaha takovou registraci nevyžaduje. Uživatel 
a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.VOP upravují práva a povinnosti Uživatelů a stanovují podmínky, za kterých Poskytovatel poskytuje Uživatelům Vzdělávací akce.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen „Smlouva“) vzniká (i) zaplacením ceny Vzdělávací akce ze strany Uživatele uvedené na zálohové faktuře vystavené Poskytovatelem, (ii) vyplněním a potvrzením objednávky ze strany Uživatele přímo na Webových portálech Poskytovatele (dále jen „Objednávka“) nebo (iii) uzavřením písemné smlouvy o poskytnutí Vzdělávací akce.

3.2.Objednávka může být Objednatelem Poskytovateli doručena:

 • Prostřednictvím Webových portálů,
 • Doporučeným dopisem na adresu Poskytovatele,
 • Osobně na adrese Poskytovatele nebo v jiném místě určeném Poskytovatelem,
 • E-mailem Poskytovateli,
 • Prostřednictvím sociálních sítí Poskytovatele,
 • Jakýmkoliv jiným způsobem, ze kterého bude oběma Smluvním stranám bez důvodných pochybností zřejmé, že jde o Objednávku.

3.3.Uživatel odesláním Objednávky v plném rozsahu přijímá a vyslovuje souhlas s těmito VOP 
a závazně objednává Vzdělávací akci dle její specifikace stanovené Poskytovatelem. Pokud bude Vzdělávací akci využívat jiná osoba než Uživatel, zavazuje se Uživatel seznámit tuto osobu 
s těmito VOP. Za dodržování VOP touto osobou odpovídá Uživatel.

3.4.Uživatel odesláním Objednávky zároveň v plném rozsahu potvrzuje úplnost a správnost veškerých údajů uvedených v Objednávce. Uživatel se zavazuje Poskytovatele bez zbytečného odkladu písemně informovat o jakékoliv změně těchto údajů. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit v případě pochybností úplnost a správnost Objednávky a údajů poskytnutých Uživatelem. Poskytovatel je oprávněn neověřenou Objednávku odmítnout.

3.5.Objednávky budou evidovány a zařazeny v pořadí, ve kterém došly. Přednostně jsou evidovány uhrazené Objednávky, přičemž okamžikem přijetí platby se rozumí okamžik připsání platby ceny Vzdělávací akce na účet Poskytovatele. V případě omezené kapacity Vzdělávací akce budou mít přednost dřívější uhrazené Objednávky.

3.6.V případě naplnění kapacity Vzdělávací akce Poskytovatel Uživatele informuje, že nedošlo 
k uzavření Smlouvy vzhledem ke konkrétní Vzdělávací akci. Poskytovatel je oprávněn Uživateli nabídnout jako náhradu jinou Vzdělávací akci.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.Poskytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou Uživatelem na základě Smlouvy poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

4.2.Informace související se zpracováním osobních údajů Uživatele jsou obsahem dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupný na Webových portálech.

5. CENA VZDĚLÁVACÍ AKCE

5.1.Ceny jednotlivých Vzdělávacích akcích na Webových portálech jsou uvedeny včetně DPH 
a zahrnují účast na konkrétní Vzdělávací akci, studijní materiály ke konkrétní Vzdělávací akci uvedené v popisu Vzdělávací akce a v případě prezenční formy Vzdělávací akce rovněž občerstvení uvedené v popisu Vzdělávací akce. V případě individuálních cenových podmínek bude konečná cena po slevě uvedena v zálohové faktuře i v daňovém dokladu. Uživatel se zavazuje nést veškeré související transakční náklady s cenou Vzdělávací akce, a to zejména bankovní poplatky.

5.2.Cena za dodání, zřízení nebo poskytnutí Vzdělávací akce poskytované Uživateli za úplatu je vždy stanovena dle aktuálního ceníku Poskytovatele zveřejněného na Webových portálech.

5.3.V případě zjevné chyby v ceně Vzdělávací akce na Webových portálech není Poskytovatel povinen Vzdělávací akci za takovouto zjevně chybnou cenu poskytnout a vyhrazuje si právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel neuhradí bez zbytečného odkladu řádnou cenu Vzdělávací akce.

5.4.Poskytovatel může Uživateli poskytnout slevu z ceny Služby. Poskytnutí slevy je výlučně na uvážení Poskytovatele a Uživatel nemá na poskytnutí slevy nárok. Podrobnější informace 
o možnosti slev může Uživatel získat na telefonické lince Poskytovatele, na e-mailu Poskytovatele, nebo na Webových portálech

5.5.Poskytovatel je oprávněn ceník, strukturu a výši cen za poskytovanou Službu měnit, a to v závislosti na aktuálních nákladech poskytnutí Služby.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.Po obdržení Objednávky a/nebo po uzavření smlouvy o poskytnutí Vzdělávací akce vystaví Poskytovatel Uživateli zálohovou fakturu na částku odpovídající ceně Vzdělávací akce dle aktuálního ceníku se splatností 14 dnů.

6.2.Uživatel uhradí konkrétní Vzdělávací akci:

 • V hotovosti v sídle Poskytovatele, pokud Poskytovatel tento typ platby u konkrétní Služby umožní,
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele na základě zálohové faktury vystavené Poskytovatelem ve lhůtě dle této zálohové faktury,
 • On-line platební kartou prostřednictvím platební brány umístěné na Webových portálech.

6.3.Je-li Poskytovatelem vyžadováno zaplacení zálohy za Vzdělávací akci, je Poskytovatel oprávněn 
v případě nezaplacení ceny Vzdělávací akce podle zálohové faktury odepřít Uživateli využití Vzdělávací akce. Stejně tak je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli využití Vzdělávací akce 
v případě nezaplacení ceny Vzdělávací akce v hotovosti. Splatnost zálohy na cenu Vzdělávací akce činí v případě bezhotovostní platby tři pracovní dny ode dne odeslání Objednávky.

6.4.Po zaplacení fakturované částky zašle Poskytovatel Uživateli konečnou fakturu elektronicky na adresu uvedenou Uživatelem, s čímž Uživatel souhlasí přijetím těchto VOP. V případě zálohové platby bude tato záloha započtena na cenu Vzdělávací akce a v plné výši vyúčtována. Daňové doklady vystavené Poskytovatelem dle těchto VOP musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

Elektronická platba

6.5.Uživatel má možnost provést platbu za jím vybranou Vzdělávací akci také prostřednictvím platebních systémů Poskytovatele umístěných na Webových portálech.

6.6.V případě takto provedené platby se za zaplacení Uživatelem objednané Vzdělávací akce považuje připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.

6.7.Po připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele Poskytovatel vystaví a zašle Uživateli konečnou fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.8.Uživatel se zavazuje uhradit cenu uvedenou v zálohové faktuře za poskytnutou Vzdělávací akci řádně a včas, nejpozději v den splatnosti příslušné zálohové faktury. V opačném případě bude Objednávka zrušena.

6.9.Dojde-li na žádost nebo z důvodů na straně Uživatele ke změně sjednaného rozsahu poskytované Vzdělávací akce, bude změněná cena, jakož i veškeré náklady, které musel Poskytovatel v souvislosti s takovou změnou vynaložit, účtovány ode dne provedení změny Poskytovatelem.

7. STORNO PODMÍNKY

7.1.Jakékoliv změny nebo storno Objednávky lze učinit pouze písemnou formou e-mailem na adrese studiow@studiow.cz nebo doporučeným dopisem na adresu Poskytovatele.

7.2.Storno Objednávky lze učinit:

 • bezplatně nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním Vzdělávací akce,
 • ve lhůtě 13 kalendářních dnů a kratší přede dnem konáním Vzdělávací akce činí storno poplatek 100 % ceny Vzdělávací akce.

7.3.V případě storna Objednávky Uživatelem může Poskytovatel nabídnout Uživateli náhradní Vzdělávací akci se stejným nebo obdobným tématem ve stejné nebo obdobné ceně nebo jakoukoliv jinou Vzdělávací akci. V případě, že Poskytovatel nenabídne Uživateli jinou Vzdělávací akci nebo Uživatel nebude mít o jinou Vzdělávací akci zájem, platí předchozí odstavec tohoto článku.

7.4.Uživatel se v případě přijetí nabídky náhradní Vzdělávací akce zavazuje uhradit Poskytovateli rozdíl v ceně Vzdělávací akce a náhradní Vzdělávací akce ve prospěch Poskytovatele. Poskytovatel není povinen vracet Uživateli rozdíl v ceně Vzdělávací akce a náhradní Vzdělávací akce ve prospěch Uživatele.

7.5.V případě, že se Uživatel nemůže Vzdělávací akce zúčastnit, může Uživatel poslat náhradníka 
s tím, že jeho údaje sdělí Poskytovateli písemnou formou e-mailem nejpozději den před konáním Vzdělávací akce. Uživatel je povinen uhradit cenu za Vzdělávací akci i v případě, že se Uživatel Vzdělávací akce nezúčastní a jeho účast nebyla písemně zrušena v souladu s těmito VOP. Uhrazené finanční prostředky za Vzdělávací akci se v tomto případě Uživateli Poskytovatelem nevrací a ani Uživateli nevzniká nárok na jakoukoliv jinou kompenzaci nebo nárok na náhradní Vzdělávací akci.

7.6.Uživatel, který je zároveň spotřebitelem, nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu.

8. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

8.1.Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny programu Vzdělávací akce při dodržení její obsahové náplně. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu, místa konání a doby zahájení Vzdělávací akce a na zrušení Vzdělávací akce nebo její části z organizačních nebo provozních důvodů, z důvodů nenaplnění kapacity Vzdělávací akce nebo v případě, že dojde 
k nečekávané a nepředvídatelné události (např. pandemie, stávka, přírodní katastrofa).

8.2.Poskytovatel je oprávněn změnit formu Vzdělávací akce z prezenční na on-line a naopak. 
V případě změny formy Vzdělávací akce z prezenční na online není Uživatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení ceny Vzdělávací akce Poskytovatelem. Pokud Uživatel neakceptuje novou formu Vzdělávací akce, je oprávněn vybrat si jinou Vzdělávací akci do jednoho roku od termínu původní Vzdělávací akce. Poskytovatel je v případě změny právních předpisů pro případ vyšší moci oprávněn řídit se těmito právními předpisy i v případě, že by tyto zvýhodňovaly Poskytovatele nad rámec těchto VOP.

8.3.Poskytovatel bude v případě jakékoliv změny Vzdělávací akce informovat Uživatele nejpozději jeden pracovní den před konáním Vzdělávací akce na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. V případě, že nebude možné oznámit změnu lektora Vzdělávací akce v termínu dle tohoto odstavce, je Poskytovatel oprávněn zajistit náhradního lektora. Vzdělávací akce se považuje v případě změny lektora dle tohoto odstavce za uskutečněnou a Uživatel nemá nárok na odstoupení od Smlouvy ani na vrácení ceny Vzdělávací akce.

8.4.Pokud dojde ke změně termínu nebo zrušení Vzdělávací akce ze strany Poskytovatele, je Uživatel oprávněn vybrat si Vzdělávací akci v jiném termínu nebo jinou Vzdělávací akci, pokud to umožňuje kapacita Vzdělávací akce s výjimkami dle těchto VOP. Rozdíl v ceně Vzdělávací akce nese v případě, že cena náhradní Vzdělávací akce bude vyšší, Uživatel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že cena náhradní Vzdělávací akce bude nižší, nemá Uživatel nárok na vrácení rozdílu v ceně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, přičemž přeplatek může být Uživatelem využit na nákup jiného produktu Poskytovatele. V případě, že Uživatel nevybere náhradní Vzdělávací akci, má Uživatel nárok na odstoupení od Smlouvy a vrácení ceny Vzdělávací akce s výjimkami dle těchto VOP

8.5.Při zrušení Objednávky a odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran ve lhůtě dle těchto VOP bude Uživateli vrácena cena Vzdělávací akce snížená o případné storno poplatky nebo její část stejným způsobem, jakým byla cena Vzdělávací akce uhrazena (v hotovosti, převodem na účet), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, na základě opravného daňového dokladu (dobropisu) ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny Vzdělávací akce nese v plné výši Uživatel. Pokud bude Vzdělávací akce zrušena z důvodu na straně Poskytovatele nese transakční poplatky za vrácení ceny Vzdělávací akce v obvyklé výši společnost Poskytovatel. Již zaplacenou cenu Vzdělávací akce lze po dohodě Smluvních stran použít jako zálohu na cenu za na jinou Vzdělávací akci.

9. ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍ AKCE

9.1.Uživatel je oprávněn převést svoji účast na Vzdělávací akci na třetí osobu před termínem konání Vzdělávací akce. Uživatel se zavazuje v takovém případě informovat Poskytovatele písemnou formovou e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději jeden pracovní den před konáním Vzdělávací akce.

9.2.Poskytovatel může v rámci Vzdělávací akce poskytnout Uživateli další plnění, například vzdělávací materiály, záznam ze Vzdělávací akce, videoškolení, slevové vouchery na partnerské produkty apod. (dále jen „Bonusy“). Podobu Bonusů vždy určuje Poskytovatel a Uživatel není oprávněn požadovat náhradní plnění. Uživatel si vyhrazuje právo poskytnutí Bonusů kdykoliv zrušit. Není-li uvedeno jinak, Bonusy nejsou poskytovány k partnerským Vzdělávacím akcím. Pokud se Uživatel nedostaví na Vzdělávací akci a Vzdělávací akce byla Uživatelem řádně uhrazena, náleží Uživateli vzdělávací materiály a Bonusy Vzdělávací akce, pokud je možné tyto materiály poskytnout v elektronické podobě.

9.3.Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele 
v průběhu Vzdělávací akce pořizovat žádné zvukové či zvukově obrazové záznamy Vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené zvukové či zvukově obrazové záznamy Vzdělávací akce není Uživatel oprávněn jakýmkoliv způsobem dále šířit, zpřístupňovat nebo jinak poskytovat třetím osobám.

9.4.Uživatel bere na vědomí a souhlasí že Vzdělávací akce jsou určeny pro odborníky v daňové 
a účetní a jiné oblasti a předpokládají odbornou znalost účastníků Vzdělávacích akcí v těchto oborech. Poskytovatel neodpovídá za neporozumění nebo nepochopení obsahu Vzdělávací akce Uživatelem způsobené nedostatečnou odborností Uživatele v daňové a účetní a jiné oblasti. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí, že odborné názory lektora konkrétní Vzdělávací akce nemusí být shodné s názory jiných odborníků v daném oboru.

9.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že obsah webových stránek, vzdělávací materiály a další informace poskytnuté Poskytovatelem mohou být chráněny autorským právem Poskytovatele nebo třetí osoby. Uživatel není bez souhlasu Poskytovatele oprávněn tyto informace dále šířit, zveřejňovat nebo zpřístupňovat třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněna domáhat se v případě porušení autorského práva Poskytovatele, nebo třetích osob upuštění od dalších zásahů do autorského práva a náhrady škody a nemajetkové újmy.

9.6.V případě registrace Uživatele na Webových portálech nenese Poskytovatel jakoukoliv odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění přihlašovacích údajů třetí osobě Uživatelem. Uživatel se zavazuje uvést při registraci na Webových portálech pravdivé a úplné údaje, jinak je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zrušit. Poskytovatel je oprávněn přístup Uživatele zrušit rovněž v případě nezákonného jednání nebo porušení těchto VOP Uživatelem prostřednictvím webového rozhraní.

9.7.Poskytovatel si vyhrazuje právo pořizovat zvukové a zvukově obrazové záznamy Vzdělávací akce, na nichž může být rovněž zachycena podoba Uživatele nebo jiných účastníků Vzdělávací akce. Poskytovatel je oprávněn tyto záznamy užít pro marketingové a jiné obchodní účely. Uživatel účastní na Vzdělávací akci vyslovuje svolení s rozšiřováním své podoby za účelem dle tohoto odstavce. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvoláno.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1.Poskytovatel odpovídá za bezvadné poskytnutí Vzdělávací akce, zejména že Vzdělávací akce bude poskytnuta v termínu, v místě a s obsahem dle Objednávky a bude odpovídat popisu Vzdělávací akce uvedené na Webových portálech.

10.2.Uživatel má v případě vadného plnění společností Poskytovatele právo na odstranění vady Vzdělávací akce. V případě, že není odstranění vady Vzdělávací akce možné, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny Vzdělávací akce. V případě podstatného porušení Smlouvy má Uživatel právo na odstoupení od Smlouvy.

10.3.Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud o vadě Vzdělávací akce věděl před uzavřením Smlouvy nebo pokud tuto vadu sám způsobil.

10.4.Uživatel je povinen vady Vzdělávací akce reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou formou na e-mail nebo doporučeným dopisem Poskytovateli. Uživatel je povinen 
v reklamaci konkrétně uvést, v čem spatřuje vadu Vzdělávací akce, a požadované právo 
z odpovědnosti za vady.

10.5.Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit od jejího řádného a včasného uplatnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

11. OZNAMOVÁNÍ

11.1.Oznámení nebo jiné sdělení podle těchto VOP musí být učiněna písemně v českém jazyce, 
a podle povahy věci může být zasláno e-mailem na studiow@studiow.cz, poštou Praha 7, Jablonského 639/4, PSČ 17000) nebo sděleno telefonicky +420 261 212 833, +420 606 610 126 a prostřednictvím webových stránek https://www.studiow.cz

11.2.Změnu kontaktních údajů se Smluvní strany zavazují oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu od této změny, přičemž změna je účinná ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení druhé Smluvní straně.

11.3.Jakékoliv úkony směřující k ukončení Smlouvy musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně formou e-mailu nebo doporučeného dopisu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem neupravené VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.2.Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2024.

12.3.Aktuální VOP jsou zveřejněny po dobu dvaceti čtyř (24) hodin denně na Webových portálech 
a v tištěné podobě jsou k dispozici na adrese sídla Poskytovatele.

12.4.Případné spory budou řešeny u příslušného soudu České republiky. Současně budou případné stížnosti Uživatelů v postavení spotřebitelů řešeny v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Stížnosti je třeba podat písemně na adresu Poskytovatele.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

12.5.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je postup, jehož cílem je dosáhnout smírného řešení sporu mezi jeho stranami. Uživatel může řešit svůj spor s Poskytovatelem prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

12.6.V případě, že je Uživatel spotřebitelem, je k mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů vzniklých ze Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Návrh na zahájení řešení sporu může Uživatel-spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy poprvé uplatnil svůj nárok u Poskytovatele.

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Webové stránky: adr.coi.cz

U stejného orgánu je Uživatel – spotřebitel oprávněn podat stížnost na Poskytovatele

12.7.Mimosoudní vyřizování stížností Uživatelů – spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel na e-mailové adrese: studiow@studiow.cz – informaci o vyřízení stížnosti zašle Poskytovatel Uživateli – spotřebiteli na jeho e-mail, z něhož stížnost obdržel.

12.8.Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.9.Uživatel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím platformy pro mimosoudní řešení sporů – viz čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013).

Odkaz na platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Vidět víc
Slyšet víc
Zkusit víc
Říct víc
Aktuální katalog

Aktuální katalog našich seminářů si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Copyright 2002 – 2024 © Studio W s.r.o.Nastavení cookiesObchodní podmínkyZpracovaní osobních údajů